Nieuwbouw in Park Triangel

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw.

 
hier ziet u het kavel waar onze school zal gaan komen.

Nieuws januari / februari

Basisscholen Dick Bruna en Koningin Beatrix gaan samen huisvesten in de nieuwbouwwijk ‘Park Triangel’. Er is een kavel gereserveerd voor onderwijs, peuterspeelzaal, buitenruimte en parkeerplaatsen. Quadrant Kindercentra zal de naschoolse opvang verzorgen en drie ruimtes voor kinderdagopvang realiseren.

In het gebouw bevinden zich zowel ruimtes die gedeeld worden door alle organisaties, als ruimtes die door de organisaties individueel zullen worden gebruikt. De ontwerpen zullen komende maand definitief gemaakt worden. De Koningin Beatrixschool gaat het onderwijsconcept om te vormen. Dit uit zich ook in de huisvesting: er worden geen traditionele klaslokalen gerealiseerd. Onze school ziet toekomst in klaslokalen met grenzende leerpleinen die actief gebruikt zullen gaan worden. 

Komend schooljaar zullen wij ons onderwijsinhoudelijk gaan voorbereiden op de overstap naar het nieuwe gebouw. We kunnen niet wachten!

Bij de uitwerking van het ontwerp dient rekening gehouden te worden met de kwaliteitseisen vanuit het beeldmerk van Park Triangel en extra brandwerende eisen vanuit het bestemmingsplan. In deze fase wordt ook bepaald welke exploitatie-verbeterende maatregelen de schoolbesturen voor hun rekening zullen nemen. Mede hierdoor is de oplevertermijn van eind 2018 niet haalbaar. De wijziging van onderwijsconcept bij de Koningin Beatrixschool én de huidige marktwerking in de bouw zijn de overige oorzaken. Er wordt op dit moment door de gemeente kritisch gekeken hoe zij e.e.a. kunnen versnellen. Zij zien, op aandringen van de scholen, de noodzaak om snel te starten met de bouw. De scholen worden goed op de hoogte gehouden. De prognose van oplevering is schooljaar 2019-2020. 

Nieuws november / december
Quadrant Kindercentra opent inschrijving
In de nieuwsbrief van Park Triangel (20 - 09) zagen we het volgende bericht:

Ook aan kinderopvang is gedacht in de nieuwe wijk Park Triangel. Kinderen van 0-12 jaar zijn straks van harte welkom bij Quadrant Kindercentra. Wanneer het clubgebouw van de scouting klaar is (naar verwachting eind 2018) en de school start (naar verwachting in 2019), kun je je kind bij Quadrant brengen.

Reserveer alvast een plekje op de wachtlijst voor kinderdagverblijf, peutergroep of bso via www.quadrantkindercentra.nl / park-triangel en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. Vragen? Bel 0182 – 689 896. Quadrant is een kinderopvangorganisatie die actief is in Gouda en omstreken. 

Nieuws september / oktober
Afgelopen week was de eerste bijeenkomst van het schooljaar in het kader van de nieuwbouw. In deze tweede fase gaat er nagedacht worden over de ruimtes en lokalen in de school met hun bijbehorende functies, maar ook zal er gesproken worden over de verkeersveiligheid. Verschillende partijen zullen frequenter in overleg gaan met de nieuwbouwcommissie om goed de volgende fase vorm te geven. Met het team en de mr gaan we de nadenken over het onderwijs op de Dick Brunaschool. In onze zomervakantie is definitief besloten dat er in 1 fase gebouwd gaat worden. We gaan dus in zijn geheel over. Bovenstaande afbeelding geeft een impressie over hoe de school er aan de buitenkant uit kan komen te zien. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de directie.Nieuws juni / juli

De GEM Park Triangel heeft voor de voorzieningenstrook een stedenbouwkundige uitwerking gemaakt en een kavelpaspoort opgesteld met daarin de beeldkwaliteitseisen voor het schoolgebouw. Op basis van deze voorwaarden kan de architect van Frencken Scholl Architecten aan de slag om een voorlopig ontwerp te presenteren. Ook dit voorlopig ontwerp zal een vertaling zijn van het programma van eisen dat door de Dick Brunaschool en de Koningin Beatrixschool is opgesteld. Om ideeën op te doen zijn er excursies geweest naar Oostburg (MFC De Windmaker) en Stella Nova in Zoetermeer.

Voor ieder nieuwbouwproject hebben de schoolbesturen een aparte selectieprocedure georganiseerd om te komen tot de beste passende samenwerkingspartner voor het aanbieden van kinderopvang, BSO en peuterspeelzaalwerk. Onafhankelijk van elkaar is door de besturen voor beide projecten Quadrant Kindercentra voorgedragen als samenwerkingspartner. Gemeente Waddinxveen onderzoekt op dit moment in overleg met Quadrant Kindercentra of er overeenstemming kan worden bereikt over alle voorwaarden voor deelname aan de projecten.

Nieuws april / mei
Het team van de Dick Brunaschool heeft samen met een onderspecialist meegedacht over onze visie. Er wordt een traject gestart waarin de visie van onze school goed bekeken gaat worden. Is de visie toe aan vernieuwing? Past de visie bij de overgang naar het nieuwe gebouw? Op welke manier gaat het onderwijs zijn plek krijgen in het nieuwe gebouw. Er zijn heel veel vragen waar de komende tijd over gesproken gaat worden. U snapt dat dit een heel traject is. De mr wordt hier in betrokken.

Nieuws maart
Er is een bouwcommissie samengesteld die bestaat uit juf Suzanne, juf Fleur, juf Nicole van der Stouwe en juf Iris. Deze groep wordt gecompleteerd door juf Annette en meester Jeroen. De commissie heeft onlangs Stella Nova in Zoetermeer bezocht en meester Jeroen is samen met de directeur van de Koningin Beatrixschool naar Oostburg afgereisd om een school van de architect te bezoeken. Binnenkort volgt er een bijeenkomst waar de commissie geinformeerd gaat worden over o.a. onderwijsvisie naar nieuwbouw. Het eerste ontwerp van de architect heeft op dit moment weer een hele andere invalshoek gekregen. De mr is tijdens de laatste vergadering bijgepraat over het proces en hebben de eerste ontwerpen gezien.
   
Nieuws februari
De architect heeft aan de hand van het programma van eisen een eerste ontwerp gemaakt. De uitkomst ziet er veelbelovend uit. Uitgangspunt zijn twee scholen van twee lagen in één gebouw. 
Er is door meneer Schenk een bouw-realisatieovereenkomst getekend. Op dit moment verloopt het plan volgens de planning. Het hele artikel kunt u hier teruglezen.


Nieuws januari
In de nieuwbouw voor Park Triangel is een volgende stap gezet. Er is gekozen voor Frencken Scholl Architecten. Voor de nieuwbouw in Park Triangel is meneer Frencken aan de slag gegaan om een schoolgebouw te ontwerpen voor de Dick Brunaschool en de Koningin Beatrixschool.
Komende maanden wordt gewerkt aan de ontwerpen en de vergunningsprocedure, waarbij ook afstemming met de omgeving zal plaatsvinden. Het team van de Dick Brunaschool gaat zich de komende periode richten op de tekeningen van het gebouw. Conform de planning in het Integraal Huisvestingsplan wordt gestreefd naar oplevering van het nieuwbouwproject eind 2018.

Nieuws december
De stuurgroep voor de nieuwbouw is bij elkaar geweest om een architectenbureau te kiezen. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeente, de Beatrixschool en de Dick Brunaschool. Voor onze school is meester Jeroen de vertegenwoordiger. Samen met Ger Schenk, de algemeen directeur van Stichting Klasse, zorgt hij voor de inbreng van onze school in het traject. Drie veelbelovende architectenbureaus hebben zich gepresenteerd op 21 november. De stuurgroep heeft een keuze gemaakt uit de 3 bureaus en dit advies wordt binnenkort besproken in de gemeente.

Nieuws november
Een afvaardiging van onze school kijkt in deze periode rond op verschillende scholen. Er wordt gekeken naar ideeen voor onze nieuwbouwschool.
     

Nieuws oktober
In oktober heeft het interieur-ontwerpbureau D-Dock een presentatie gegeven. Doel was het inspireren van het onderwijs op huisvestingsconcepten van de toekomst: hoe kan onderwijs ook anders worden gehuisvest. De schoolbesturen hebben zelf ook de nodige actie hierin ondernomen door recent opgeleverde schoolgebouwen te bezoeken.